Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:ИСТОРИЯ

С Решение № 1252 от 05.06.1997 г. на Окръжен съд -Пазарджик е регистрирано дружество  „ЕКО МЕДЕТ”ЕООД, гр.Панагюрище като еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество.Капиталът на дружеството е 15 900 лева, разпределен в 1 590 дяла по 10 лева всеки един дял.

            Във връзка с преобразуването и приватизацията на “АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД със Заповеди № № РД 16-136/12.02.1997 г. и РД 17-257 /29.09.1997 г.на Министъра  на промишлеността на дружеството са прехвърлени с разделителни   протоколи, активи от баланса на “АСАРЕЛ - МЕДЕТ”АД .

Дружеството има предмет на дейност : рекултивация и поддържане на рекултивирани терени, пречистване и опазване на подземни води, строителство, научно-изследователска и проектантска дейности, свързани с отстраняването на последствията върху околната среда в резултат на експлоатацията на мини, кариери и др..

Съгласно Постановление № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, рудник “Медет” подлежи на техническа ликвидация. В съответствие с това Постановление са разработени, приети  на Междуведомствен експертен съвет и утвърдени от Министерство на икономиката следните проекти:

            “Работен проект за екологически чиста ликвидация на рудник “Медет””;

            “Работен проект за екологически чиста консервация на обогатителна фабрика “Медет””;

            “Проект - програма за ликвидация на екологическите последствия от рудодобивната и преработвателна дейност на открит рудник “Медет””.

            Проекти № 1 и № 2 са изпълнени от “Асарел - Медет” АД.

“ЕКО МЕДЕТ” ЕООД работи по изпълнението на проект №3.